Tin tức

THƯ MỜI NHẬN VIỆC

01/07/2019 / Nguyễn Văn Luân

…………………., ngày …… tháng …… năm 200… THƯ MỜI NHẬN VIỆC Kính gửi : Anh /Chị …………………………………………………………. ...

THANG ĐIỂM PHỎNG VẤN

01/07/2019 / Nguyễn Văn Luân

Thang điểm phỏng vấn Thông tin chung Họ và tên ứng viên :…………………………………………………………………… Vị trí ứng cử :………………………………………………………………………….. Họ và tên giám khảo :…………………………………………………………………. Thời gian phỏng vấn...

CHỈ SỐ KPI VỀ KHÁCH HÀNG

20/10/2018 / Nguyễn Văn Luân

CHỈ SỐ KPI VỀ KHÁCH HÀNG % doanh số khách hàng mới: Tỷ lệ này = doanh số từ khách hàng mới / tổng doanh số. Tỷ lệ nào cho biết tỷ lệ tăng doanh số của công ty từ số khách hàng mới là bao nhiêu? ...

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

20/10/2018 / Nguyễn Văn Luân

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN AA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Hiển thị tất cả kết quả cho ""