Tin tức

THƯ MỜI NHẬN VIỆC

01/07/2019 / Nguyễn Văn Luân

  …………………., ngày …… tháng …… năm 200…   THƯ MỜI NHẬN VIỆC Kính gửi : Anh /Chị …………………………………………………………. Địa chỉ    : ……………………………………. - Điện thoại: ……………….. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của Anh/Chị đối với công ty cũng như chức danh công việc mà Anh/Chị đã dự tuyển. Chúng tôi trân trọng thông báo Anh/Chị đã trúng tuyển trong đợt phỏng vấn vừa qua. Anh/Chị sẽ: Làm việc tại                  : ……………………………………………………………………………... Chức danh công việc   : ……………………………………………………………………………... Báo cáo trực tiếp cho   : ……………………………………………………………………………... Ngày...

THANG ĐIỂM PHỎNG VẤN

01/07/2019 / Nguyễn Văn Luân

Thang điểm phỏng vấn   Thông tin chung   Họ và tên ứng viên :…………………………………………………………………… Vị trí ứng cử :………………………………………………………………………….. Họ và tên giám khảo :…………………………………………………………………. Thời gian phỏng vấn :………………………………………………………………….   TT Tiêu chuẩn Yếu Trung bình Mạnh Ghi chú 1 Trình độ học vấn         2 Kinh nghiệm         3 Kh¶ n¨ng t­ duy           Tầm nh×n           NhËn thøc           N¨ng ®éng           Tù kh¼ng ®Þnh         4 Kh¶ n¨ng hµnh ®éng           Tæ chøc           §éc lËp           Tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm           Điều hoà (giải ph¸p tối ưu)         5 KiÕn thøc           Am hiÓu nghÒ, ngµnh           Cã kiÕn thøc chuyªn m«n           Ngo¹i ng÷         6 Kü n¨ng           Truyền thông           Giao tế         7 Phong cách, th¸i ®é, søc khoÎ           §Ünh ®¹c, v¨n ho¸           S½n sµng c«ng t¸c           Søc khoÎ tèt           Sù ®iÒu ®é trong sinh...

MẪU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

01/07/2019 / Nguyễn Văn Luân

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BM.08.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              15/05/2004                                                                                                                                                                                                                                                                Công ty ............................................             Phòng Nhân Sự (HR Dept) (Form No.) BM.08.03 15/05/2004   PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG (RECRUITMENT REQUESTING FORM) (Áp dụng cho vị trí cao cấp, nhân viên văn phòng và phân xưởng – Apply  for Senior, Office Staff and Workshop Applicants)     I- YÊU CẦU CHUNG (General Requirements) Phòng ban/ Bộ phận (Dept/Sec): Trình độ học vấn (Education Level): q 12/12 (High School) q Trung cấp (Middle Level School) q Cao đẳng...

CHỈ SỐ KPI VỀ KHÁCH HÀNG

20/10/2018 / Nguyễn Văn Luân

CHỈ SỐ KPI VỀ KHÁCH HÀNG     % doanh số khách hàng mới:   Tỷ lệ này = doanh số từ khách hàng mới / tổng doanh số.   Tỷ lệ nào cho biết tỷ lệ tăng doanh số của công ty từ số khách hàng mới là bao nhiêu?   Số khách hàng mới:   Tỷ lệ này = số khách hàng mới / tổng số khách hàng.   Tỷ lệ nào cho biết.   Doanh số trung bình mỗi khách hàng/năm:   Tỷ lệ này = tổng doanh số / tổng số khách hàng.   Tỷ...

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

20/10/2018 / Nguyễn Văn Luân

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN AA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01-2016/HĐLĐ-TN Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2016     HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG   Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động; Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty...

Hiển thị tất cả kết quả cho ""