THANG ĐIỂM PHỎNG VẤN

Thang điểm phỏng vấn

 

  1. Thông tin chung

 

  • Họ và tên ứng viên :……………………………………………………………………
  • Vị trí ứng cử :…………………………………………………………………………..
  • Họ và tên giám khảo :………………………………………………………………….
  • Thời gian phỏng vấn :………………………………………………………………….

 

TT

Tiêu chuẩn

Yếu

Trung bình

Mạnh

Ghi chú

1

Trình độ học vấn

 

 

 

 

2

Kinh nghiệm

 

 

 

 

3

Kh¶ n¨ng t­ duy

 

 

 

 

 

Tm nh×n

 

 

 

 

 

NhËn thøc

 

 

 

 

 

N¨ng ®éng

 

 

 

 

 

Tù kh¼ng ®Þnh

 

 

 

 

4

Kh¶ n¨ng hµnh ®éng

 

 

 

 

 

Tæ chøc

 

 

 

 

 

§éc lËp

 

 

 

 

 

Tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm

 

 

 

 

 

Điu h (gii ph¸p ti ưu)

 

 

 

 

5

KiÕn thøc

 

 

 

 

 

Am hiÓu nghÒ, ngµnh

 

 

 

 

 

Cã kiÕn thøc chuyªn m«n

 

 

 

 

 

Ngo¹i ng÷

 

 

 

 

6

Kü n¨ng

 

 

 

 

 

Truyền thông

 

 

 

 

 

Giao tế

 

 

 

 

7

Phong cách, th¸i ®é, søc khoÎ

 

 

 

 

 

§Ünh ®¹c, v¨n ho¸

 

 

 

 

 

S½n sµng c«ng t¸c

 

 

 

 

 

Søc khoÎ tèt

 

 

 

 

 

Sù ®iÒu ®é trong sinh ho¹t

 

 

 

 

8

Mức độ cam kết, gắn bó

 

 

 

 

 

2. Tổng cộng đánh gi á :                               ______       ______        _______

3. Đánh giá tổng th :

Ưu điểm

 

 

 

 

Hạn chế

 

4. Nhận xét

 

Tuyển

 

Không tuyển

 

Thẩm tra thêm

 

Cho chức danh khác

 

Cho test thêm

 
 

 

Phỏng vấn sâu

 

Ký tên:

 

Bình luận:

engechame

28/03/2022

Bmokje cialis infarto https://oscialipop.com - Cialis Cialis On Line Pharmacy'S Kbbyeu https://oscialipop.com - generic 5mg cialis best price


VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hiển thị tất cả kết quả cho ""