THANG ĐIỂM PHỎNG VẤN

Thang điểm phỏng vấn

 

  1. Thông tin chung

 

  • Họ và tên ứng viên :……………………………………………………………………
  • Vị trí ứng cử :…………………………………………………………………………..
  • Họ và tên giám khảo :………………………………………………………………….
  • Thời gian phỏng vấn :………………………………………………………………….

 

TT

Tiêu chuẩn

Yếu

Trung bình

Mạnh

Ghi chú

1

Trình độ học vấn

 

 

 

 

2

Kinh nghiệm

 

 

 

 

3

Kh¶ n¨ng t­ duy

 

 

 

 

 

Tm nh×n

 

 

 

 

 

NhËn thøc

 

 

 

 

 

N¨ng ®éng

 

 

 

 

 

Tù kh¼ng ®Þnh

 

 

 

 

4

Kh¶ n¨ng hµnh ®éng

 

 

 

 

 

Tæ chøc

 

 

 

 

 

§éc lËp

 

 

 

 

 

Tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm

 

 

 

 

 

Điu h (gii ph¸p ti ưu)

 

 

 

 

5

KiÕn thøc

 

 

 

 

 

Am hiÓu nghÒ, ngµnh

 

 

 

 

 

Cã kiÕn thøc chuyªn m«n

 

 

 

 

 

Ngo¹i ng÷

 

 

 

 

6

Kü n¨ng

 

 

 

 

 

Truyền thông

 

 

 

 

 

Giao tế

 

 

 

 

7

Phong cách, th¸i ®é, søc khoÎ

 

 

 

 

 

§Ünh ®¹c, v¨n ho¸

 

 

 

 

 

S½n sµng c«ng t¸c

 

 

 

 

 

Søc khoÎ tèt

 

 

 

 

 

Sù ®iÒu ®é trong sinh ho¹t

 

 

 

 

8

Mức độ cam kết, gắn bó

 

 

 

 

 

2. Tổng cộng đánh gi á :                               ______       ______        _______

3. Đánh giá tổng th :

Ưu điểm

 

 

 

 

Hạn chế

 

4. Nhận xét

 

Tuyển

 

Không tuyển

 

Thẩm tra thêm

 

Cho chức danh khác

 

Cho test thêm

 
 

 

Phỏng vấn sâu

 

Ký tên:

 

Bình luận:

sleethy

06/12/2022

Acheter proviron en ligne en france buy cialis online prescription

OffeleNib

21/10/2022

Early studies verified that LH and FSH pulse frequency are enhanced in hypogonadal men and exogenous testosterone decreases gonadotropin secretion, suggesting that testosterone have an inhibitory effect on GnRH secretion 216, 241 cialis generic 5mg

Breaday

18/08/2022

buy stromectol pills for scabies Can I Buy Zithromax At Walmart

engechame

28/03/2022

Bmokje cialis infarto https://oscialipop.com - Cialis Cialis On Line Pharmacy'S Kbbyeu https://oscialipop.com - generic 5mg cialis best price


VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hiển thị tất cả kết quả cho ""