MẪU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              BM.08.01

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             15/05/2004                                                                                                                                                                                                                         


                                   

 

Công ty ............................................
            Phòng Nhân Sự (HR Dept)

(Form No.) BM.08.03

15/05/2004

 

PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG
(RECRUITMENT REQUESTING FORM)

(Áp dụng cho vị trí cao cấp, nhân viên văn phòng và phân xưởng – Apply  for Senior, Office Staff and Workshop Applicants)

 

 

I- YÊU CẦU CHUNG (General Requirements)

Phòng ban/ Bộ phận (Dept/Sec):

Trình độ học vấn (Education Level):

q 12/12 (High School)

q Trung cấp (Middle Level School)

q Cao đẳng (College)

q Đại học (University)

q Trên đại học (Postgraduate)

Vị trí tuyển dụng (Position):

Giới tính (Sex):   q Nam (Male)                              q Nữ (Female)

Tuổi (Age):

Ngoại hình (Appearance):       q Cần (Necessary)

                                         q Tương đối (Uncertain)

                                         q Không cần (Unnecessary)

Kinh nghiệm làm việc (Working Experience):

q Dưới 1 năm (Under 1 year)

q Từ 1 đến dưới 2 năm (From 1 to 2 years)

q Từ 2 đến dưới 3 năm (From 2 to 3 years)

q Từ 3 đến 5 năm (From 3 to 5 years)

q Trên 5 năm (Over 5 years)

q Không cần (Unnecessary)

CHUYÊN MÔN (Specialities):

 

 

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CƠ BẢN (Description of Basic Work):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG (Skill Requirements)

1/ Trình độ ngoại ngữ (Lanaguage Skills):

+ Tiếng Anh (English) :                                       q Level A                   q Level B                  q Level C                                     q Unnecessary

+ Tiếng Pháp (Frech)  :                                       q Level A                   q Level B                  q Level C                                     q Unnecessary

+ Tiếng Hoa (Chinese)   :                                     q Level A                   q Level B                  q Level C                                     q Unnecessary

+ Khác (Others)_____   :                                     q Level A                   q Level B                  q Level C                                     q Unnecessary

2/ Trình độ vi tính (Computer Skills):

q Word                     q Powerpoint

q Excel                     q Internet

q Access                  q Solomon

q Khác (Others): ________________________

3/ Lập kế hoạch (Planning):

q Tuần (Weekly)           q Năm (Yearly)

q Tháng (Monthly)       q Trên 01 năm (Over yearly)

q Qúy (Quarterly)

4/ Tính sáng tạo (Creative):

q Tạo ra những cải tiến nhỏ trong phạm vi công việc.
    (Create improvements in  field of operations)

q Tạo ra những cải tiến nhỏ trong phạm vi của bộ phận
    (Create improvements in field of department)

q Tạo ra những kiểu dáng sản phẩm mới cho Công ty
    (Create new styles/models of product)

q Tạo ra nhãn hiệu, bao bì có sức thu hút
    (Create attractive trade mark, brand name, packages)

q Tạo ra những sản phẩm mới cho Công ty
    (Create new products)

q Có những ý tưởng mới về loại hình kinh doanh, quản lý
    (Initiate new ideas of business, management type)

5/ Hiểu biết (Comprehensive):

q Hiểu rõ các mệnh lệnh, chỉ thị liên quan đến công việc
     (Understand clearly orders, instructions of working)

q Hiểu rõ các kế hoạch làm việc của nhóm hoặc bộ phận
     (Understand clearly working plans of group or dept.)

q Có thể nắm bắt, cập nhật thông tin liên quan đến công việc
     (Understand, update information of working)

 

       

 

6/ Khả năng giải quyết công việc(Ability  to solve problem):

q Công việc cần giải quyết nhanh chóng, chính xác
     (Solve the work quickly, accurately)

q Công việc cần giải quyết cẩn thận, tỷ mỉ
     (Solve the work carefully, in detailed)

q Công việc cần giải quyết trong thời  hạn được quy định
     (Solve the work in the time-limit)

7/ Khả năng phán quyết (Ability to make decision):

q Công việc không cần phán quyết
     (Unnecessary to make decision)

q Khi có các hướng dẫn/ chỉ thị chung cần đưa ra các quyết định tác động đến kết quả làm việc của bộ phận/ Công ty
     (Ability to make decision that can impact on the results of sec./company)

8/ Khả năng thuyết phục (Ability to pursuade) :

q Không cần thuyết phục người khác
     (Unnecessary to pursuade others)

q Cần thuyết phục các thành viên trong nhóm/ bộ phận
     (Need to persuade other members in group/sec.)

q Cần thuyết phục số lượng khách hàng khó tính
     (Need to persuade amount of fastidious customers)

q Cần thuyết phục cấp dưới hoặc số lượng lớn công nhân
     (Need to persuade juniors or amount of workers)

9/ Năng lực lãnh đạo (Ability to lead):

q Không cần (Unnecessary)

q Lãnh đạo một nhóm (Lead one group)

q Lãnh đạo một phòng ban/ bộ phận (Lead one Dept./Se.c)

q Lãnh đạo trên 300 người (Lead over 300 staffs)

q Lãnh đạo một Công ty (Lead a company)

III- SỨC KHỎE (Health)

q Cần thể hình (Body):    Cao (Height):______________ m;  Nặng (Weight):­­______________ kg

q Cần sức lực đặc biệt (Special Strength Requirement)

q Sức khỏe đủ đảm bảo cho công việc (Physical fitness for working)

q Không cận thị (Bright eyes – not being myopic)

IV- GIAO TIẾP (Communication)

q Không cần giao tiếp với bên ngoài                                          q Cần giao tiếp với nhiều người trong Công ty
     (Unnecessary to communicate outside)                                    (Need to communicate with many people in company)

q Cần giao tiếp với khách hàng trong và ngoài nước                  q Cần tiếp xúc với các cơ quan báo đài, truyền thông
     (Need to communicate with local and foreign customers)         (Need to contact with media)

q Cần tiếp xúc với các cấp chính quyền địa phương, trung ương
     (Need to contact with local and central authorities)

* Ghi chú (Notes): 

- Anh/ chị điền trực tiếp trên mẫu form (Fill directly on the form)

- Chọn và đánh dấu (x) vào ô tương ứng (Choose and cross in correclative boxes)

                                                                                                           Ngày (Date) ____ tháng ____ năm 200 ___

                                                                                                                       Trưởng bộ phận/ phòng ban
                                                                                                                               (Chief of Dept/Sec)

 

Bình luận:

num1260498tetcher

26/05/2022

mys1260498rtjuny K1nK6rS IiVw fCmBtkU

num1260498tetcher

24/05/2022

mks1260498utr VrE772j RDCw cXg12Hj

Unloky

11/05/2022

We have prepared a special offer for you. Take your 500$ https://tinyurl.com/y494nw6g

Unloky

10/05/2022

We have prepared a special offer for you. Take your 500$ https://tinyurl.com/y4u8s4lv

Pem

19/03/2022

Hi, this is Jenny. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/yce9v2qo


VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hiển thị tất cả kết quả cho ""