Tất cả tin tức

MẪU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

01/07/2019 / Nguyễn Văn Luân

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BM.08.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              15/05/2004                                                                                                                                                                                                                                                                Công ty ............................................             Phòng Nhân Sự (HR Dept) (Form No.) BM.08.03 15/05/2004   PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG (RECRUITMENT REQUESTING FORM) (Áp dụng cho vị trí cao cấp, nhân viên văn phòng và phân xưởng – Apply  for Senior, Office Staff and Workshop Applicants)     I- YÊU CẦU CHUNG (General Requirements) Phòng ban/ Bộ phận (Dept/Sec): Trình độ học vấn (Education Level): q 12/12 (High School) q Trung cấp (Middle Level School) q Cao đẳng...

Bài viết liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""