Tất cả tin tức

THANG ĐIỂM PHỎNG VẤN

01/07/2019 / Nguyễn Văn Luân

Thang điểm phỏng vấn   Thông tin chung   Họ và tên ứng viên :…………………………………………………………………… Vị trí ứng cử :………………………………………………………………………….. Họ và tên giám khảo :…………………………………………………………………. Thời gian phỏng vấn :………………………………………………………………….   TT Tiêu chuẩn Yếu Trung bình Mạnh Ghi chú 1 Trình độ học vấn         2 Kinh nghiệm         3 Kh¶ n¨ng t­ duy           Tầm nh×n           NhËn thøc           N¨ng ®éng           Tù kh¼ng ®Þnh         4 Kh¶ n¨ng hµnh ®éng           Tæ chøc           §éc lËp           Tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm           Điều hoà (giải ph¸p tối ưu)         5 KiÕn thøc           Am hiÓu nghÒ, ngµnh           Cã kiÕn thøc chuyªn m«n           Ngo¹i ng÷         6 Kü n¨ng           Truyền thông           Giao tế         7 Phong cách, th¸i ®é, søc khoÎ           §Ünh ®¹c, v¨n ho¸           S½n sµng c«ng t¸c           Søc khoÎ tèt           Sù ®iÒu ®é trong sinh...

Bài viết liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""